Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

obowiązujące przy sprzedaży dokonywanej przez „HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE” Sp. z o.o. w Katowicach

§ 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych przez spółkę „HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE” Sp. z o.o. w Katowicach jako Sprzedawcę, których przedmiotem jest sprzedaż towarów i/lub usług na rzecz innych podmiotów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Poniższe określenia użyte w dalszej części OWH oznaczają:
  1. Sprzedawca ‐ spółkę „HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE” Sp. z o.o. w Katowicach (40‐306), ul. Ks. W. Siwka 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256709 (Sąd Rejonowy Katowice‐Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS w Katowicach), posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł., NIP: 634‐260‐43‐65, REGON: 240365170,
  2. Kupujący ‐ podmiot dokonujący zakupu towarów i/lub usług od Sprzedawcy (kontrahent „HEISSLUFTTECHNIK FLOCKE” Sp. z o.o. w Katowicach),
  3. Strony ‐ Sprzedawca i Kupujący określani wspólnie,
  4. Umowa ‐ umowa sprzedaży towarów i/lub usług zawarta przez Sprzedawcę i Kupującego.
 3. Niniejsze OWH stanowią kompletne i jedyne uregulowanie Umowy zawieranej przez Strony w zakresie sprzedaży towarów i/lub usług dokonywanej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, z zastrzeżeniem unormowań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Poprzez złożenie zamówienia u Sprzedawcy Kupujący potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z postanowieniami niniejszych OWH, stanowiącymi integralną część Umowy.
 5. Postanowienia OWH mają zastosowanie wyłącznie do Umów zawieranych przez Sprzedawcę z podmiotami niebędącymi konsumentami w rozumieniu postanowień Kodeksu cywilnego.

§ 2. Zawarcie umowy.

 1. Podstawą zawarcia Umowy jest zamówienie Kupującego, złożone między innymi na podstawie oferty Sprzedawcy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, w tym poprzez przystąpienie do wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego bez uprzedniego otrzymania oferty od Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami ust. 1, Umowa zawarta zostaje wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji lub przystąpi do wykonania umowy.
 3. Sprzedawcy bez podania przyczyny przysługuje prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji. Prawo do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji może być wykonane przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia. Bezskuteczny upływ powyższego terminu uważa się za przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia z zastrzeżeniem zmiany, uzupełnienia i/lub odstępstwa w stosunku do oferty Sprzedawcy, do zawarcia Umowy dochodzi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca na piśmie pod rygorem nieważności potwierdzi przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego z zastrzeżeniem zmiany i/lub uzupełnienia.
 5. Wszelkie zapewnienia, przyrzeczenia i oświadczenia w przedmiocie zawarcia umowy związane z zawarciem Umowy, składane ustnie przez przedstawicieli Sprzedawcy, w tym za pomocą środków porozumienia się na odległość, nie są wiążące dla Stron.
 6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje pochodzące od Sprzedawcy, skierowane do ogółu bądź do poszczególnych osób i/lub podmiotów, nie stanowią oferty w rozumieniu postanowień Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań i mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oraz zmian kształtu, koloru, wagi itp. oferowanych towarów i/lub usług, w stosunku do przedstawionych w treści ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 7. Poprzez złożenie zamówienia zgodnie z powyższymi postanowieniami Kupujący potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z parametrami technicznymi oraz wszystkimi właściwościami kupowanego towaru i/lub usługi oraz potwierdza, że nie zgłasza w powyższym zakresie żadnych zastrzeżeń. Po zawarciu Umowy jej zmiana możliwa jest tylko i wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3. Wykonanie umowy.

 1. Termin wykonania Umowy (wydania towarów/wykonania usług) ustalony zostanie przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 2. Miejscem wykonania Umowy jest siedziba Sprzedawcy, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. Wszelkie koszty transportu towaru poza siedzibę Sprzedawcy ponosi Kupujący. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego wyboru sposobu transportu towaru chyba, że strony ustalą na piśmie inaczej.
 4. W przypadku transportu towaru poza siedzibę Sprzedawcy, Kupujący niezwłocznie po odbiorze przesyłki z towarem jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności osoby dokonującej doręczenia przesyłki (kuriera). Ewentualne braki ilościowe winny być odnotowane na potwierdzeniu odbioru pod rygorem utraty roszczenia. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Kupujący może domagać się albo dostarczenia zamówionej ilości, albo odpowiedniego obniżenia wartości ceny sprzedaży. W przypadku stwierdzenia większej ilości towarów niż zamówiona, Kupujący może odmówić przyjęcia nadwyżki. W przypadku przyjęcia większej ilości towarów niż zamówiona, Kupujący wyraża zgodę na obciążenie go wartością nadwyżki towarów ponad zamówioną ilość. W przypadku stwierdzenia w przesyłce innych towarów niż zamówione, Kupujący winien odmówić przyjęcia przesyłki, w przeciwnym wypadku uważa się, że Kupujący wyraził zgodę na zmianę treści zamówienia i obciążenie go za przyjęte towary według cen obowiązujących w dniu wysyłki.
 5. W przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a leżących między innymi po stronie producenta lub innych podmiotów trzecich, Sprzedawca nie może wykonać Umowy w całości lub w części, Sprzedawcy w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od niej w całości lub w części. W takich przypadkach Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą przez to po stronie Kupującego lub innego podmiotu.

§ 4. Warunki płatności.

 1. Z tytułu sprzedaży towarów i/lub usług Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy ustaloną cenę.
 2. Wysokość ceny określana jest każdorazowo w ofercie Sprzedawcy. Przypadku złożenia zamówienia bez uprzedniego otrzymania oferty, wysokość ceny Sprzedawca określa po złożeniu zamówienia.
 3. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i podlegają podwyższeniu o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 4. W razie wystąpienia po zawarciu Umowy niezależnych od Stron okoliczności uzasadniających podwyższenie ceny (np. wprowadzenie opłat celnych, wprowadzenie lub podwyższenie innych obciążeń publicznoprawnych w tym stosownych podatków, zmiana kursu walut itp.), Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny sprzedaży wskazując Kupującemu przyczynę podwyżki. W przypadku, gdy podwyżka ceny sprzedaży przekroczy 20% pierwotnej wartości ceny sprzedaży, Kupującemu w terminie 7 dni  od powiadomienia go o podwyżce ceny sprzedaży przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Przypadku odstąpienia od umowy na podstawie powyższych postanowień, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę powstałą przez to po stronie Kupującego lub innego podmiotu.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługują Sprzedawcy również w przypadku wzrostu kosztów zakupu danego towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia przez Strony Umowy. Uprawnienie do odstąpienia Sprzedawca może wykonać w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy. Postanowienia ust. 4 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 6. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedaży w terminie i w formie określonej w ofercie Sprzedawcy lub w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze.
 7. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny z którejkolwiek Umowy zawartej przez Strony, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami przewidzianymi w Umowie, postanowieniach OWH i/lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa, ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich Umów zawartych z Kupującym do czasu zapłaty przez Kupującego wszystkich wymagalnych należności pieniężnych wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie którejkolwiek z płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od wszystkich lub poszczególnych Umów bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu na zapłatę. Uprawnienie do odstąpienia Sprzedawca może wykonać w terminie 3 miesięcy od wystąpienia podstaw wskazanych w zdaniu poprzednim. W razie odstąpienia od Umowy/Umów zgodnie z powyższymi postanowieniami, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

§ 5. Zastrzeżenie własności.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów, aż do czasu dokonania przez Kupującego zapłaty całej ceny sprzedaży. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, Strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie art. 193 § 2 K.c.
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego od chwili wydania mu towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.
 3. Do czasu uregulowania całej ceny sprzedaży Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść na osoby trzecie żadnych praw lub obowiązków wynikających ze sprzedaży. W szczególności Kupujący nie może oddać kupionego towaru osobom trzecim do korzystania pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
 4. Do czasu dokonania zapłaty całej ceny sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest obchodzić się z towarem w sposób staranny, zgodny z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków techniczno‐eksploatacyjnych. Jeżeli konieczne jest wykonanie prac konserwacyjnych lub przeglądów technicznych, obowiązkiem Kupującego jest ich regularne przeprowadzanie na własny koszt. W przypadku naruszenia przez Kupującego powyższych postanowień, Sprzedawcy w terminie 1 miesiąca od powzięcia informacji o takich naruszeniach przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego ceny sprzedaży, przekraczającego 30 dni w stosunku do terminu zapłaty ustalonego zgodnie z § 4 ust. 6 OWH, Sprzedawcy w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu na zapłatę. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłączają innych uprawnień Sprzedawcy związanych z opóźnieniem w zapłacie ceny sprzedaży, które sprzedawca może wykonywać niezależnie od siebie.

§ 6. Rękojmia i Gwarancja.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za sprzedane towary i usługi jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 K.c.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji wyłącznie na mechaniczne oraz elektroniczne części zamienne, wymienione przez Sprzedawcę w ramach wykonywanych przez niego usług naprawy narzędzi i urządzeń Kupującego, z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu takich jak w szczególności: łożyska, rury mikowe, elementy grzejne, rolki silikonowe, szczotki silników elektrycznych itp.
 3. Okres gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę wynosi 6 miesięcy i liczy się od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury za wykonane usługi określone w ust. 2.
 4. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej zgodnie z ust. 2, Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o stwierdzonych wadach najpóźniej w terminie 5 dni od ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o wadzie zgodnie z postanowieniami ust. 5.
 5. Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, na adres e‐mail Sprzedawcy: info@heisslufttechnik.pl. Sprzedawca zwolniony jest od obowiązku informowania Kupującego o zmianie powyższych adresów i numeru fax. Obowiązek sprawdzenia powyższych danych teleadresowych Sprzedawcy obciąża wyłącznie Kupującego.
 6. Kupujący zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy uszkodzone urządzenie na każde wezwanie Sprzedawcy. Na Kupującym spoczywa ciężar udowodnienia wszystkich okoliczności uzasadniających skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej zgodnie z ust.2, w szczególności w zakresie istnienia wady, momentu stwierdzenia wady i zachowaniu terminu na zawiadomienie o wadzie.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonej wady poprzez nieodpłatną naprawę. Usunięcie wady nastąpi w terminie uwzględniającym charakter i rodzaju wady, czas oczekiwania na części lub elementy zamienne oraz okres niezbędny na wykonanie prac naprawczych.
 8. W przypadku, gdy w ocenie Sprzedawcy niezbędne jest przeprowadzenie ekspertyzy technicznej na okoliczność ustalenia istnienia wady, jej charakteru i przyczyn powstania, Sprzedawca uprawniony jest do zajęcia stanowiska w przedmiocie zgłoszonej reklamacji po przeprowadzeniu stosownej ekspertyzy. W takim przypadku termin usunięcia wady ulega przesunięciu o okres niezbędny do wykonania ekspertyzy.
 9. Jeżeli naprawa w ramach udzielonej gwarancji jest niemożliwa, bądź wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę znacznych kosztów, Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wady i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
 10. W przypadku, gdy w ocenie sprzedawcy, uszkodzenie części będącej na gwarancji zostało spowodowane przez nieprawidłowe działanie innego podzespołu tego samego urządzenia, Sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wady.
 11. Sprzedawca w ramach gwarancji udzielonej zgodnie z ust. 2, nie odpowiada za wady spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, bądź będące następstwem: niewłaściwego użytkowania (w tym w szczególności nieprzestrzegania zasad użytkowania wynikających z dokumentacji technicznej), zjawisk losowych (w tym: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu) lub innych przyczyn (w tym: zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw, wyposażenia w nieoryginalne części zamienne, brak konserwacji sprzętu) powstałych na skutek działania bądź zaniechania Kupującego albo osób trzecich.
 12. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ustalonej ceny sprzedaży.
 13. Powyższe postanowienia OWH w zakresie gwarancji nie uchybiają odrębnym gwarancjom udzielanym przez producentów produktów i urządzeń, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę.

§ 7. Właściwość sądu, prawo.

 1. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie oraz postanowieniach niniejszych OWH, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Prawem właściwym jest prawo polskie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Oznaczenia poszczególnych paragrafów niniejszych ogólnych warunków sprzedaży mają charakter jedynie porządkowy, wprowadzony wyłącznie dla ułatwienia posługiwania się tekstem.
 2. W przypadku nieważności lub bezskuteczności poszczególnych postanowień OWH, pozostałe postanowienia zachowują swą ważność.
 3. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz postanowieniami OWH, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia Umowy.